PaedDr. VIERA KEREKEŠOVÁ, klinická logopedka

PaedDr. VIERA KEREKEŠOVÁ
Ambulancia klinickej logopédie
Poliklinika – Horná 60
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 (0) 904 902 326
e-mail: kerekesova@hotmail.com
www.logopedia-bb.sk

Po ukončení vysokoškolského štúdia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave zamestnaná ako logopéd , neskôr ako klinický logopéd, po absolvovaní kvalifikačnej skúšky v odbore klinická logopédia . Odbornú prax získava v ambulancii klinickej logopédie pri práci s deťmi, aj dospelými osobami s narušenou komunikačnou schopnosťou. Teoretické vedomosti si rozvíja v rámci vzdelávacích aktivít sústavného vzdelávania organizovaných SZU, SAL, SKIZP, SSO SLS – sekcia klinickej logopédie . Podieľa sa na prednáškovej činnosti , odborných vstupoch vo vysielaní rádia a televízie, tvorbe logopedických pomôcok.

Osobné vyjadrenie : „ Počas dlhoročnej praxe som prišla do kontaktu s mnohými deťmi, aj dospelými ľuďmi , ktorí vynakladali obrovské úsilie pri získavaní.